SOURCE Israel – Blog

SOURCE Israel Blog

יום האשה הבינלאומי – 8 במרץ

יום האישה הבינלאומי מצוין במדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, ב-8 במרץ והוא מוקדש לבחינת השתלבותן של נשים בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה, ולציון הישגיהן בתחומים אלה.
הרעיון של "יום האישה הבינלאומי" החל להתגבש בשלהי המאה ה-19 עם התרחבות התיעוש והמחאה נגד תנאי העבודה. ב-8 במרץ 1857 החליטו מאות פועלות במפעלי הטקסטיל בניו-יורק שנמאס להן משעות העבודה הארוכות, מהשכר הנמוך ומתנאי העבודה הבלתי אנושיים, שהורעו עוד יותר עקב הכנסת מיכון למקומות עבודתן, ופתחו בשביתה. ההפגנה פוזרה בכוח על ידי המשטרה אולם הרושם שהותירו אותן נשים אמיצות היה כה עז ומפתיע, עד שהוחלט למסד את התאריך ולציין אותו מאז בעולם כולו.
ההפגנות הפכו למסורת ונערכו שנה אחר שנה. ב-1859 הקימו עובדות הטקסטיל אגודה בשם "איגוד העבודה" וב-8 במרץ 1908 צעדו 15,000 נשים ברחובות ניו יורק בקריאה ליום עבודה קצר יותר, שכר טוב יותר וזכות הצבעה. בשנת  1910 נערך בקופנהגן לראשונה כינוס נשים בינלאומי בחסות האינטרנציונל השני והוכרז על יום האישה הבינלאומי. שנה לאחר מכן צוין יום זה בראשונה באופן רשמי על ידי מיליון בני אדם באוסטריה, דנמרק, גרמניה ושווייץ (8 במרץ 1911). הפעם הראשונה שנשים רוסיות ציינו את יום האישה הייתה ב-1917. עם התבססות המשטר הסובייטי.
לאחר שיום האישה הבינלאומי צוין בשנות העשרים של המאה העשרים דעך העניין בו והוא חודש בשנות השישים עם התעוררות הפמיניזם. בשנת 1975 החל ארגון האו"ם לתמוך ביום האישה הבינלאומי. בחודש דצמבר 1977, החליטה האסיפה הכללית של האו"ם לאמץ את ההחלטה בדבר כינונו של יום המוקדש לציון זכויות האישה ולשלום עולמי.
החל משנת 2004 מצוין יום האישה הבינלאומי בהבלטה רבה באמצעי התקשורת בישראל. במהלך יום זה נערכים דיונים שונים, עצרות והפגנות על מצב האישה במדינה בתחומים השונים, כגון השוואת שכר, אלימות במשפחה ועוד.

למידע נוסף:

השאר תגובה